Carsten Preus, Leiter Controlling Katholisches Klinikum Essen

Carsten Preus, Leiter Controlling Katholisches Klinikum Essen